2015:3 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot år 2024 - kommun- och delområdesprognos

Norrköpings folkmängd förväntas fortsätter växa

Norrköpings folkmängd förväntas öka med 9 000 personer under den kommande femårsperioden, från 135 283 personer år 2014 till 144 600 invånare år 2019. Den positiva folkmängdsökningen åren 2001-2014 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

I en utblick mot 2024 antas folkmängden fortsätta öka och vara 155 000 personer den 31 december 2024.

Som stöd i kommunens planeringsarbete görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden i Norrköping. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för de volymskattningar som görs inom olika verksamheter.

Resultatet redovisas för kommunenn totalt samt uppdelat på delområden inom kommunen i en rapport i serien Norrköpingsfakta.

Befolkningsprognos för Norrköping 2015-2019 med utblick mot 2024PDF (pdf, 889.7 kB)

Linjediagram som visar Norrköpings folkmängd 1997-2014 samt prognos för åren 2015-2024.
Källa: Statistiska centralbyrån (åren 1970-2014), Norrköpings kommun, Ekonomi- och styrningskontoret (åren 2015-2024) Not: y-axeln börjar inte på värdet noll.