2013:2 Befolkningsprognos 2013-2017 med utblick mot 2022 - kommun- och delområdesprognos

Kommun- och delområdesprognos

Norrköpings folkmängd förväntas öka med 6 700 personer under den kommande femårsperioden, från 132 124 personer år 2012 till knappt 138 900 personer år 2017. Den positiva folkmängdsökningen åren 2001-2012 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

Det är inte bara Norrköpings folkmängd som förväntas öka i antal. Enligt Statistiska centralbyråns senaste riksprognos förväntas Sveriges folkmängd överstiga 10-miljoner år 2017.

Prognosen visar att:

  • Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt, vilket till del beror på att det stora antal kvinnor som föddes under "baby-boom"-åren kring 1990 kommer i så kallad "barnafödande ålder"
  • Antalet barn och unga till och med 15 år ökar, vilket påverkar skolans verksamheter
  • Antalet 16-18 år, som återfinns till största del på gymnasiet, minskar under de kommande åren för att sedan öka något från år 2016
  • Antalet över 65 år ökar, dels på grund av att de stora födelsekullarna på 40-talet passerar 65 år, dels lever vi allt längre!
  • Antalet i åldern 19-64 år, vilka till stor del arbetar, ökar en del men inte i lika stor utsträckning som övriga åldersgrupper. Det innebär att den så kallade försörjningsbördan ökar.

Läs mer i rapporten Befolkningsprognos 2013-2017 med utblick mot 2022. Kommun- och delområdesprognos som redovisar förutsättningar, underlag och resultat på kommunnivå samt på delområdesnivå inom kommunen.

Ladda hem rapporten nedan, eller kontakta statistikfunktionen. (Kontaktuppgifter till höger på sidan.)

Befolkningsprognos 2013-2017 med utblick mot 2022. Kommun- och delområdesprognosPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt