2011:2 Befolkningsprognos 2011-2015 med utblick mot 2020

Resultat

Norrköpings folkmängd förväntas öka med 4 000 personer under den kommande femårsperioden, från 130 050 personer år 2010 till drygt 134 000 personer år 2015. Den positiva folkmängdsökningen åren 2001-2010 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

I en utblick mot 2020 antas folkmängden fortsätta öka och vara drygt 139 000 personer den 31 december 2020.

Folkmängdsökningen förväntas beror både på ett positivt flyttnetto, det vill säga att fler flyttar till Norrköping än antalet som flyttar från kommunen, och ett relativt högt antal födda barn.

I jämförelse med den befolkningsprognos som presenterades år 2010 visar årets prognos en något mer försiktig befolkningsutveckling.

Bifogad rapport redovisar förutsättningar, antaganden och resultat mer detaljerat.

Läs mer i rapportenPDF (pdf, 100.3 kB)

Kontakt