2010:3 Befolkningsprognos 2010-2014 med utblick mot 2019

Förväntad fortsatt folkmängdsökning i Norrköping

Befolkningsprognosen från våren 2010 visar att folkmängden under perioden 2010–2014 förväntas öka med omkring 6 000 personer från 129 254 personer år 2009 till 135 000 personer år 2014 med de antaganden som gjorts.

Den positiva folkmängdsökningen åren 2001–2009 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

Folkmängdsökningen under åren 2010–2014 antas främst bero på ett positivt flyttnetto, men även födelsenettot förväntas vara positivt. I en utblick mot 2019 antas folkmängden fortsätta öka och vara drygt 140 000 den 31 december 2019.

Bifogad rapport i serien Norrköpingsfakta redovisar resultatet av befolkningsprognosen för Norrköping totalt samt för stadsdelar och delområden på landsbygden.

Läs hela rapportenPDF (pdf, 100.9 kB)

Kontakt