2010:2 Uppföljning av befolkningsprognosen 2009

Bakgrund

Som stöd i planeringsarbetet görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden. Under perioden mars till maj år 2009 gjordes den officiella befolkningsprognosen för kommunen totalt och på delområdesnivå.

Kort om resultatet av uppföljningen

Norrköpings folkmängd den 31 december 2009 var 129 254 personer, en ökning med 1 380 personer under året. Folkmängden har ökat varje år sedan år 2001.

Prognosen som gjordes våren 2009 avseende den 31 december 2009, underskattade folkmängden med 309 personer. Det var -0,2 procent av den faktiska folkmängden.

Underskattningen förklaras främst av en underskattning av antalet inflyttare till kommunen, samt att antalet födda barn underskattades. Födelsetalet (antal födda barn per kvinna) har ökat under senare år, men ökningen under år 2009 förutsågs inte. Även Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för riket år 2009 underskattade antalet födda barn.

En uppdelning på åldersgrupper av resultatet visar att det, förutom antalet nollåringar, var åldersgruppen 19 - 29 år som underskattades i prognosen. Dels beroende på för lågt antagande av antal inflyttare, dels på grund av de antagna åldersfördelningarna för in- och utflyttare.

Bifogad rapport redovisar en kort sammanställning av en uppföljning av det samlade prognosarbetet år 2009.

Läs hela rapportenPDF (pdf, 66.2 kB)

Kontakt