2009:1 Livsstilsundersökningen läsåret 08/09

Undersökningen ändrar namn från Drogvaneundersökningen till Livsstilsundersökningen.

Norrköpings kommun har genomfört en årlig kartläggning av alkohol- och narkotikavanorna hos ungdomar i grundskolans årskurs 8 sedan 1998. Från och med i år finns årskurs 2 i gymnasiet med i undersökningen. Eleverna har fått svara på frågor som förutom den direkta inställningen till droger även berör trivsel i skolan och förekomsten av mobbning. I de senaste årens undersökningar har frågor om stress, datavanor, anhörig med missbruk bland annat tillkommit.

Eftersom enkäten i stort sett har genomförts på samma sätt sedan 1998 går det att följa utvecklingen över tid.

Årets rapport visar att en nedgång skett sett över tid vad gäller ungas tobaks-alkohol- och narkotikavanor, totalt sett även om nedgången stannat av något de senaste åren.

Rapporten är skriven av Christina Söderberg, samordnare för det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Livsstilsundersökningen läsåret 08/09PDF (pdf, 150.3 kB)

Kontakt