2008:3 Befolkningsprognos 2008-2012 med utblick mot år 2017

Befolkningsprognosen från våren 2008 visar att folkmängden under perioden 2008–2012 förväntas öka med nästan 4 000 personer från 125 463 personer år 2007 till 130 490 personer år 2012 med de antaganden som gjorts.

Den positiva folkmängdsökningen åren 2001–2007 förväntas alltså fortsätta under kommande år.

Folkmängdsökningen under åren 2008–2012 antas främst bero på ett positivt flyttnetto, men även födelsenettot förväntas vara positivt. I en utblick mot 2017 antas folkmängden fortsätta öka och vara drygt 134 000 den 31 december 2017.

Bifogad rapport i serien Norrköpingsfakta redovisar resultatet för Norrköping totalt samt för stadsdelar och delområden på landsbygden, de geografiska fullmäktigeberedningarna - Kvillinge, Kolmården, Skärblacka, Vikbolandet - och äldreomsorgsområden.

Läs hela rapportenPDF (pdf, 211.9 kB)

Kontakt