2008:2 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2007

Norrköpings folkmängd den 31 december 2007 var enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella siffror 126 680 personer vilket var högsta folkmängden i Norrköping vid ett årsskifte någonsin. Invånarantalet ökade med 1 217 personer under år 2007.

Norrköping är fortfarande den åttonde största kommunen i Sverige. Generellt för år 2007, liksom för år 2006, gällde att de stora kommunerna i Sverige blev större och att de små blev mindre.

För sjunde året i rad ökade antalet födda i Norrköping. Antalet levande födda i Norrköping var 1 470 barn år 2007, en ökning med 55 barn sedan år 2006. Antalet döda har varit relativt stabilt under de senaste åren. Antalet döda i Norrköping år 2007 var 1 317 personer. Sammantaget innebar det att födelsenettot, antalet födda minus antalet döda, var 161 personer. Det innebär att för femte året i rad hade Norrköping ett positivt födelsenetto.

För åttonde året i rad var Norrköpings flyttnetto positivt. Inflyttningen till Norrköping var 5 752 personer år 2007, en ökning från föregående år med 410 personer. Utflyttningen från Norrköping var 4 705 personer, vilket var 74 fler personer än 2006. Det innebar ett flyttnettot år 2007 på 1 047, det vill säga så många fler flyttade till Norrköping under året än det var som flyttade från kommunen.

Benägenheten att flytta är mycket olika för olika åldrar. Rörligheten är större för unga vuxna. Om man delar in flyttarna i femårsklasser efter ålder, så är det åldersgruppen 20 – 24 år som flyttar mest. Tittar man på flyttnettot så är det mest positivt för åldersgruppen 20 – 24 år, det vill säga att det är den åldersgruppen i Norrköping som har ökat mest på grund av flyttningar år 2007.

Befolkningsökningen i Norrköping mellan åren 2006 och 2007 var totalt 1 217 personer. Förändringen över ålder mellan de två åren fördelade sig mycket ojämnt, vissa åldersgrupper har till och med haft en kraftig minskning. Detta beror en del på in- och utflyttning, men det faktum att vi blir ett år äldre är den främsta orsaken till den förändrade åldersfördelningen.

Folkmängden i Norrköpings tätort ökade med 784 personer under 2007. De övriga tätorterna, sammanslagna, har ökat med 240 personer, medan landsbygden har ökat med 169 personer. Relativt sett till folkmängden i de olika områdena, är det landsbygden som ökat sin folkmängd mest med 1,2 procent.

Läs mera i rapporten.PDF (pdf, 965.2 kB)

I bifogad excelfil finns ett urval av rapportens tabeller.

ExcelfilenExcel (excel, 33.5 kB)

Kontakt