Disponibel inkomst - hushåll, delområde, åldersgrupp, hushåll, år 2003-2015

Ny hushållsbaserad inkomststatistik från och med 2015

 

Från och med statistik som avser inkomståret 2015 redovisas här disponibel inkomst för hushåll och hushållstyper. Ett hushåll räknas i detta fall som bostadshushåll, dvs. personer som är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet räknas in i samma hushåll.

Tidigare har det inte varit möjligt att publicera inkomststatistik per bostadshushåll eftersom det inte funnits ett lägenhetsregister som kunnat användas för att härleda vilka personer som ingår i samma bostadshushåll. Istället skapades då statistik per "familj" (s.k. RTB-familjer) och sådana bildades utifrån folkbokföringsregistret genom att personer som var folkbokförda på samma fastighet och var gifta eller i registrerat partnerskap och/eller hade gemensamma barn som inte hade egna barn räknades som familjer. En svaghet med denna definition var att ett ogift sambopar utan gemensamma barn inte räknades som en familj utan som två familjer med en ensamstående person i varje.

Från och med inkomståret 2015 publiceras därför den hushållsbaserade inkomststatistiken istället och den är inte jämförbar med statistiken baserad på familjebegreppet för åren 2003 till 2014.

Eftersom ett hushålls inkomster och utgifter påverkas av antalet personer i hushållet så bör man vid jämförelser mellan olika hushållstyper eller delområden använda sig av de inkomstmått som relaterar den disponibla inkomsten till antalet konsumtionsenheter i hushållen (läs mer om detta i fliken "Definitioner" i dokumentet nedan).

Disponibel inkomst för hushåll efter delområde, hushållstyp och åldersgrupp år 2015Excel (excel, 46.3 kB)

Disponibel inkomst för familjer efter delområde, åldersgrupp, familjetyp, år 2003-2014Excel (excel, 46.3 kB)

Kontakt