Ohälsotal, kommunjämförelse, år 2001-2016

Färre ohälsodagar under de senaste 10 åren

På Försäkringskassans hemsida finns uppgifter om ohälsotal för rikets samtliga kommuner. I denna sammanställning jämförs kommunerna Norrköping, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro och Västerås. Åldersgruppen 16-64 år redovisas.

Ohälsotal är ett försäkringsmått. Se definitioner nedan.

År 2016 var antalet ohälsodagar 28,0 dagar per person i genomsnitt för åldersgruppen 16-64 år i Norrköping enligt Försäkringskassan. Antalet har minskat under de senaste 10 åren med 12,8 dagar.

Källa: Försäkringskassan

Efter att ohälsodagarna minskat i många år har de under 2016 ökat i Jönköping Örebro och Västerås av de jämförda kommunerna. I riket har ohälsotalen minskat med 10,5 dagar de senaste 10 åren.

Observera att det är tidsseriebrott på grund av förändringar i sjuksystemet. Se definitioner nedan.

Excelfil med uppgifter för jämförda kommuner, 2001-2016, uppdelat på könExcel (excel, 52 kB)

Kvinnor har fler ohälsodagar än män

Källa: Försäkringskassan

På riksnivå var det totala antalet ohälsodagar år 2016 27,8 dagar per person i åldersgruppen 16-64 år. För kvinnorna var antalet 33,6 dagar i genomsnitt och för männen 22,1 dagar - en skillnad på 11,5 dagar.

För Norrköpings del var skillnaden mellan könen 11,3 dagar år 2016. Kvinnorna i åldern 16-64 år hade 33,8 dagar i genomsnitt och männen hade 22,5 dagar i genomsnitt.

Definitioner

Ohälsotalet definieras som antal ersatta dagar per person i åldern 16 - 64 år under året. (Antalet sjukdagar för försäkrade personer divideras med totalt antal personer i åldern 16 - 64 år.) De ersatta dagarna gäller sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förebyggande sjukpenning, sjukersättning vid utbildningsbidrag eller dagar med förtidspension och sjukbidrag. Dagar med partiell ersättning är omräknade till hela dagar. Ohälsotalet och sjukdagarna innehåller inte de dagar med sjuklön som arbetsgivaren står för.

Personer med registrerad inkomst på minst 24 procent av basbeloppet (före år 1998, 6 000 kr per år) är sjukpenningförsäkrade. Det finns alltså personer som står utanför sjukpenningförsäkringen. Personer med förtidspension /sjukbidrag som står utanför sjukpenningförsäkringen är dock försäkrade och ingår i redovisningen.

Motsvarande statistik över ohälsotal har producerats sedan 90-talet. Man kan dock inte jämföra statistiken för åren fram till 1997 då förändringar skett mellan åren med avseende på vilka ersättningar som ingått i ohälsobegreppet samt antal dagar som arbetsgivaren har betalat. Statistiken från 1998 till och med 2001 är i stort sett jämförbar över åren. För år 2002 beräknades ohälsotalet och genomsnittliga sjukdagar med befolkningen 16-64 som nämnare mot tidigare samtliga sjukförsäkrade vilket också ledde till ett brott i tidserien. I juli 2003 utökades sjuklönen från arbetsgivaren från 14 dagar till 21 dagar. 1 januari 2005 sänktes perioden med sjuklön från arbetsgivaren till 14 dagar.

Kontakt