Om arbetsmarknad

Arbetslöshet

Uppgifter om arbetslöshet avser öppet arbetslösa samt arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Uppgifterna på delområden avser förhållandet den 31 mars respektive år utifrån befolkningen 31 december året innan. Siffrorna baseras på uppgifter från SCB. Månadsdata för Norrköping är hämtade från Arbetsförmedlingen och avser arbetssökande i förhållande till arbetskraften. De olika källorna och beräkningsmetoderna innebär att jämförelser inte är möjligt.

Arbetspendling

Uppgifterna avser den förvärvsarbetande befolkningen 16+ år där utpendling är antalet personer bosatta i Norrköpings kommun men arbetar utanför kommungränsen. Inpendling är antal personer som arbetar i kommunen med är bosatta utanför kommunen. Siffrorna beskriver antal personer som pendlar med inte hur ofta man pendlar över kommungränsen.

Arbetstillfällen

Arbetstillfällen definieras som förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ år den 31 december aktuellt år. Uppgifterna hämtas från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Uppgifterna i RAMS baseras i huvudsak på det skatteadministrativa Kontrolluppgiftsregistret och de Standardiserade räkenskapsutdragen.

För ytterligare information hänvisas till SCB:s egna sida www.scb.se/rams

Förvärvsfrekvens

Förvärvsarbetande befolkning utgörs av personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december undersökningsåret och som har klassats som förvärvsarbetande i november i samband med SCB:s avgränsning av förvärvsarbete. Även personer som är folkbokförda i Sverige och som arbetar i svenska företag utomlands eller på havet på sven­skregistrerade båtar ingår i populationen

Uppgifterna om förvärvsfrekvens är hämtade från registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) som publiceras av SCB. Uppgifterna i RAMS baseras i huvudsak på det skatteadministrativa Kontrolluppgiftsregistret och de Standardiserade räkenskapsutdragen.

För ytterligare information hänvisas till SCB:s egna sida www.scb.se/rams

Redovisning

Uppgifterna om arbetsmarknad redovisas utifrån tre olika geografiska indelningar. Delområde, Östergötlands län och kommunjämförelse.

Delområde omfattar stadsdelar och del av landsbygd.

Östergötlands län omfattar Östergötlands 13 kommuner.

Kommunjämförelse omfattar de fem kommuner som Norrköpings kommun i flera sammanhang jämförs med. Dessa fem är Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro och Västerås.

Statistiken presenteras till viss del som interaktiva diagram och kartor. Detta sätt används främst vid tidsseriadata. För att starta presentationen trycker man på play-knappen. Det finns även möjlighet att visualisera andra variabler än de som är förvalda genom att välja variabel i menyn.

Kontakt