Förvärvsfrekvens 20-64 år, delområde, kön, år 2000-2015

Källa:Statistiska centralbyrån


I Norrköpings kommun var förvärvsfrekvensen år 2015 74,9 procent vilket var en ökning från 2014 med 0,8 procentenheter.

Det delområde med högst förvärvsfrekvens år 2015 var Jursla tätort, 90,3 procent. Delområdet med lägst förvärvsfrekvens år 2015 var Hageby, 47,9 procent.

Generellt sett är förvärvsfrekvensen högre bland män än bland kvinnor men i följande delområden har kvinnor en högre förvärvsfrekvens än män:

  • Ljunga tätort
  • Kneippen
  • Styrstad
  • Simonstorp tätort
  • Pryssgården

Störst positiv utveckling sedan år 2014 har delområdet Lagerlunda haft, där förvärvsfrekvensen ökade med 4,3 procentenheter under 2015. Därefter följer Kvarsebo tätort, +4,2 procentenheter.

Störst negativ utveckling under året har delområdet Ljunga tätort haft som minskade sin förvärvsfrekvens med 3,9 procentenheter under 2015.

Not:
Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.

Forvarvsfrekvens-20-64-ar-delomrade-kon-ar-2000-2015.xlsExcel (excel, 207.5 kB)