Arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen, Norrköping, månadsdata

November 2017

Minskad relativ arbetslöshet både bland unga vuxna och i hela åldersgruppen 16-64 år

 

Verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen i korthet:

 • Arbetslösheten bland 16-64-åringar i Norrköping var 12,0 procent i november 2017 (-0,3 procentenhet*)
 • Det innebär att det var 8 210 personer i åldern 16-64 år inskrivna som arbetslösa, vilket var en minskning med 40 personer sedan föregående år
 • Andelen arbetslösa i riket i november var 7,4 procent (-0,2 procentenhet*). Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå skulle drygt 3 100 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen

Unga vuxna, 18-24 år

 • Antalet arbetslösa i åldern 18-24 år var 1 230 personer (-130*), vilket motsvarar 15,6 procent. Det var 1,6 procentenhet lägre än motsvarande månad föregående år

Uppdelning på födelseland

 • Antalet arbetslösa födda i Sverige var 3 410 personer (-200*), 6,3 procent av den registerbaserade svenskfödda arbetskraften i Norrköping. Det var 0,4 procentenhet lägre än motsvarande månad föregående år
 • Antalet arbetslösa utrikes födda var 4 800 personer (+160*), 33,3 procent den registerbaserade utrikes födda arbetskraften i Norrköping. Det var 0,7 procentenhet lägre än motsvarande period föregående år. Som nyanländ utan arbete registreras man direkt som arbetssökande när man folkbokförs i Sverige. Det innebär att det finns ett stort antal arbetssökande som enbart varit i landet en kortare tid vilket kan försvåra matchningen till arbete.

Uppdelning på kön

 • Arbetslösheten är högre bland män än bland kvinnor. I november 2017 var 12,5 procent av männen i åldersgruppen 16-64 år arbetslösa medan andelen var 11,5 procent för kvinnorna.
 • Den relativa arbetslösheten bland männen i åldersgruppen 16-64 år har minskat under senaste året. Bland kvinnor i åldersgruppen har arbetslösheten däremot ökat, främst beroende på att fler utrikes födda kvinnor skrivit in sig som arbetslösa.

* förändringen sedan samma månad föregående år 

Under november månad nyanmäldes 1 150 platser hos Arbetsförmedlingen i Norrköping, vilket är 40 färre än under motsvarande månad året innan. Antalet nyanmälda platser i Norrköping har varit högt under året. Dock bör man enligt Arbetsförmedlingen tolka uppgifterna med en viss försiktighet då det finns frågor kring ökningen av antalet nyanmälda platser som man inte har utrett.

Not: Antalsuppgifterna avrundade till närmaste tiotal

Tabellen nedan ger en sammanfattande bild av arbetslösheten i Norrköpings kommun under november.

Arbetslösheten i Norrköping, länet och riket

8 210 personer i åldern 16-64 år var arbetslösa i november månad enligt verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen. Det motsvarade 12,0 procent av den registerbaserade arbetskraften och innebär en minskning med 0,3 procentenhet jämfört med motsvarande månad föregående år.

Antalet arbetslösa har minskat med 40 personer under det senaste året.

Östergötlands län som helhet och riket har lägre arbetslöshet än Norrköping. Länet som helhet har haft en ökning av antalet arbetslösa, medan antalet arbetslösa i riket har minskat sedan november 2016. Den relativa förändringen sedan föregående år är liten. Se uppgifter i tabellen nedan.

Jämförelse arbetslöshet inrikes- och utrikes födda

En uppdelning på var man är född visar att arbetslösheten bland de som är födda i Sverige var 6,3 procent. För de som är födda i ett annat land var en av tre personer i åldersgruppen arbetslös, 33,3 procent.

I jämförelse med samma månad förra året har arbetslösheten bland inrikes födda personer minskat med 0,4 procentenhet, vilket motsvarade -200 personer. Antalet arbetslösa bland de utrikes födda har ökat med 160 personer, detta motsvarar dock en minskning med -0,7 procentenhet i andel av den registerbaserade arbetskraften jämfört med samma månad förra året. Det stora antalet nyanlända på senare tid har bidragit till att antalet utrikes födda personer i den registerbaserade arbetskraften har ökat mer än bland de inrikes födda.

Arbetslösheten bland unga vuxna

En uppdelning i åldersgrupper visar att arbetslösheten bland unga vuxna i åldern 18-24 år fortsätter minska i både antal och relativt den registerbaserade arbetskraften.

Andelen arbetslösa unga vuxna var 15,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 1,6 procentenhet sedan november 2016. Det motsvarade 1 230 arbetslösa under månaden, en minskning med 130 personer sedan ett år tillbaka.

I jämförelse med riksgenomsnittet har Norrköping en högre arbetslöshet i åldersgruppen 18-24 år. I riket var arbetslösheten 10,2 procent i november 2017. Dock har skillnaden mellan Norrköping och riket minskat över tid.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av arbetslösheten i åldersgruppen 18-24 år för Norrköping, Östergötlands län samt riket.

Diagrammet finns även i följande dokument, tillsammans med diagram över åldersgruppen 16-64 år:

Diagram över arbetslösheten i Norrköping, Länet och riketPDF (pdf, 20.3 kB)

Både ökad och minskad arbetslöshet bland de jämförda kommunerna

I jämförelse med kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Örebro och Västerås har Norrköping en relativt hög arbetslöshet. Eskilstuna har dock den högsta arbetslösheten av de jämförda kommunerna.

Av de jämförda kommunerna var det bara Eskilstuna, Norrköping och Jönköping som minskade sin relativa arbetslöshet i november jämfört med samma månad föregående år i åldersgruppen 16-64 år. Eskilstuna och Norrköping har fortfarande högst arbetslöshet av kommunerna. Jönköping har lägst, 5,3 procent av den registerbaserade arbetskraften.

För de unga vuxna i åldersgruppen 18-24 år minskade den relativa arbetslösheten i de jämförda kommuner, med undantag av Uppsala där arbetslösheten i åldersgruppen var oförändrad. I Eskilstuna minskade arbetslösheten mest, -1,9 procentenhet.

I nedanstående bifogat dokument redovisas diagram och tabeller över arbetslöshetsutvecklingen för ovanstående jämförda kommuner och de två åldersgrupperna:

Diagram kommunjämforelsePDF (pdf, 80.2 kB)

Fortsatt högt antal nyanmälda platser i Norrköping

Under november 2017 nyanmäldes 1 150 platser till Arbetsförmedlingen i Norrköping, vilket var 40 färre än under november 2016. Hittills i år har det nyanmälts 21 560 platser i Norrköping, dock bör uppgifterna tolkas med viss försiktighet enligt  Arbetsförmedlingen. Det finns frågor kring ökningen av antalet nyanmälda platser som man inte har utrett.

Enligt Arbetsförmedlingen anmäls runt 50 procent av samtliga tillgängliga platser hos dem. Observera att uppgiften är en uppskattning av antalet då det inte finns register över övriga tillgängliga platser.

Bland de jämförda kommunerna var det Jönköping som hade flest antal nyanmälda platser under månaderna januari till november 2017, 23 600 stycken. Uppsala fanns på andra plats med 22 070 platser, följt av Norrköping med sina 21 560 platser.

I nedanstående bifogat dokument visas dels ackumulerat antal nyanmälda platser per år för Norrköping 2013-2017, dels ackumulerat antal för ett antal kommuner under 2017. Norrköping jämförs med Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Örebro och Västerås:

Diagram nyanmälda platserPDF (pdf, 38.6 kB)

Om statistiken

Personer som redovisas som arbetslösa är inskrivna i Arbetsförmedlingens verksamhet och är där öppet arbetslösa eller finns i något arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Det finns även andra inskrivna hos Arbetsförmedlingen, bland annat arbetssökande som har ett arbete med eller utan stöd. På Arbetsförmedlingens hemsida redovisas definitioner: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Forklaring-av-statistiken.html

Arbetslösheten är säsongsberoende. Främst är det andelen öppet arbetslösa som ökar under sommarmånaderna, men även under jul och nyår. Speciellt gäller det gruppen unga vuxna. Det innebär att månadsstatistik bör jämföras med motsvarande månad under tidigare år.

Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida www.arbetsformedlingen.se. Statistik finns på hemsidan under "Om oss" - "Statistik/prognoser".

Enligt Arbetsförmedlingen anmäls ungefär 50 procent av samtliga tillgängliga jobb hos dem. Uppgiften är en uppskattning.

Andelen arbetslösa redovisas på nytt sätt (text från Arbetsförmedlingens hemsida)

Från och med den 30 september 2011 har Arbetsförmedlingen förändrat sitt sätt att beräkna andelen arbetslösa. Istället för att som hittills relatera till befolkningen 16-64 år kommer procenttalen att baseras på den registerbaserade arbetskraften.

Skälet till förändringen är att den gamla beräkningsmetoden har underskattat vissa gruppers arbetslöshet. En sådan grupp är till exempel de som är utrikesfödda. I den gruppen finns en relativ stor andel som varken arbetar eller är arbetssökande jämfört med befolkningen i stort. Som en förenklad illustration kan man tänka sig en grupp som består av 100 individer. Om 50 jobbar och 10 är arbetslösa blir arbetslösheten 10 procent (10/100=10 %) om man relaterar till hela gruppen. Om man däremot relaterar till arbetskraften i gruppen — de som jobbar, 50 personer, och de som är arbetslösa, 10 personer, — blir arbetslösheten 16,7 procent (10/60 = 16,7%).

Det faktiska antalet arbetslösa påverkas däremot inte.

— Vi tycker att storleken på arbetslösheten blir mer rättvisande när man relaterar de arbetslösa till arbetskraften och inte till hela befolkningen, säger Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen.

— Genom att relatera till arbetskraften får vi ett mått på arbetslösheten i procent som bättre stämmer överens med hur arbetslöshet mäts i den officiella statistiken både i Sverige och utomlands.

Arbetslösheten i relation till arbetskraften
Statistiska Centralbyrån, SCB, som står för den officiella arbetslöshetsstatistiken, relaterar arbetslösheten till arbetskraften. Dessvärre är SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek inte möjlig att bryta ner på lokal nivå. Därför har Arbetsförmedlingen tidigare relaterat arbetslösheten till hela befolkningen i en grupp eller på en ort.

Anledningen till att Arbetsförmedlingen nu kan genomföra den här förändring är att vi har tagit fram ett nytt mått för att räkna fram arbetskraften: den så kallade registerbaserade arbetskraften. Hur den beräknas visas i rutan nedan.

Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:

 • Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik Rams) som består av alla som bor på en ort och som jobbar på orten eller som pendlar till jobb på annan ort. Dessa uppgifter uppdateras en gång per år, i november.
 • Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
 • Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).

Kontakt