Arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen, Norrköping, månadsdata

Februari 2018

Andelen arbetslösa fortsätter minska

 

Verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen i korthet:

 • Arbetslösheten bland 16-64-åringar i Norrköping var 11,7 procent i februari 2018 (-0,9 procentenhet*)
 • Det innebär att 8 250 personer (-430*) i åldern 16-64 år var inskrivna som arbetslösa
 • Andelen arbetslösa i riket i februari var 7,4 procent (-0,4 procentenhet*). Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå skulle 3 000 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen
 • Färre personer skrev in sig som arbetslösa under februari jämfört med motsvarande månad föregående år, 340 nya inskrivna personer (-90*)
 • Det var 370 arbetslösa som fick ett arbete under månaden (-30*)

Unga vuxna, 18-24 år

 • Antalet arbetslösa i åldern 18-24 år var 1 220 personer (-200*), vilket motsvarar 14,9 procent. Det var 2,7 procentenheter lägre än motsvarande månad föregående år.

Uppdelning på födelseland

 • Antalet arbetslösa födda i Sverige var 3 430 personer (-270*), 6,2 procent (-0,6 procentenhet*) av den registerbaserade svenskfödda arbetskraften i Norrköping
 • Antalet arbetslösa utrikes födda var 4 820 personer (-160*), 31,5 procent den registerbaserade utrikes födda arbetskraften i Norrköping. Det var 2,6 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. Som nyanländ utan arbete registreras man direkt som arbetssökande när man folkbokförs i Sverige. Det innebär att det finns ett stort antal arbetssökande som enbart varit i landet en kortare tid vilket kan försvåra matchningen till arbete.

Uppdelning på kön

 • Arbetslösheten är högre bland män än bland kvinnor. Under månaden var 12,3 procent av männen i åldersgruppen 16-64 år arbetslösa medan andelen var 11,2 procent för kvinnorna.

* förändringen sedan samma månad föregående år 

Under månaden nyanmäldes 4 870 platser hos Arbetsförmedlingen i Norrköping, vilket var 1 800 fler än under motsvarande månad året innan. Hittills i år har det nyanmälts sammanlagt 10 660 platser, över 3 400 fler än under motsvarande period 2017.

Antalet nyanmälda platser i Norrköping är väldigt högt. Dock bör man enligt Arbetsförmedlingen tolka uppgifterna med försiktighet då det finns frågor kring registreringen av antalet nyanmälda platser som man inte har utrett.

Not: Antalsuppgifterna avrundade till närmaste tiotal

Tabellen nedan ger en sammanfattande bild av arbetslösheten i Norrköpings kommun under februari.

Arbetslösheten i Norrköping, länet och riket

8 250 personer i åldern 16-64 år var arbetslösa i februari månad enligt verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen. Det motsvarade 11,7 procent av den registerbaserade arbetskraften och innebär en minskning med 0,9 procentenhet jämfört med motsvarande månad föregående år.

Antalet arbetslösa har minskat med 430 personer under det senaste året.

Östergötlands län som helhet och riket har lägre arbetslöshet än Norrköping. I Norrköping har dock den relativa arbetslösheten under det senaste året minskat mer än i länet och riket. Se uppgifter i tabellen nedan.

Jämförelse arbetslöshet inrikes- och utrikes födda

En uppdelning på var man är född visar att arbetslösheten bland de som är födda i Sverige var 6,2 procent. För de som är födda i ett annat land var nästan en av tre personer i åldersgruppen arbetslös, 31,5 procent.

I jämförelse med samma månad förra året har arbetslösheten bland inrikes födda personer minskat med 0,6 procentenhet, vilket motsvarade -270 personer. Antalet arbetslösa bland de utrikes födda har minskat med 160 personer, vilket motsvarade en minskning med -2,6 procentenheter i andel av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetslösheten bland unga vuxna minskar

En uppdelning i åldersgrupper visar att arbetslösheten bland unga vuxna i åldern 18-24 år fortsätter att vara lägre än föregående år i både antal och relativt den registerbaserade arbetskraften.

Andelen arbetslösa unga vuxna var 14,9 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 2,7 procentenhet sedan samma månad föregående år. Antalet arbetslösa unga vuxna var 1 220 personer, en minskning med 200 sedan ett år tillbaka.

I jämförelse med riksgenomsnittet har Norrköping en högre arbetslöshet i åldersgruppen 18-24 år. I riket var arbetslösheten 9,5 procent. Skillnaden mellan Norrköping och riket har dock minskat något under de senaste sex åren.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av arbetslösheten i åldersgruppen 18-24 år för Norrköping, Östergötlands län samt riket.

Diagrammet finns även i följande dokument, tillsammans med diagram över åldersgruppen 16-64 år:

Diagram över arbetslösheten i Norrköping, Länet och riketPDF (pdf, 21.4 kB)

Jämförelse med några kommuner

I jämförelse med kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Örebro och Västerås har Norrköping en relativt hög arbetslöshet. Eskilstuna har dock den högsta arbetslösheten av de jämförda kommunerna.

Av de jämförda kommunerna minskade arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 år mest i Eskilstuna (-1,1 procentenhet) följt av Norrköping (-0,9 procentenhet) jämfört med samma månad föregående år. Uppsala och Örebro har ökat sin arbetslöshet något det senaste året med 0,1 procentenhet vardera. Jönköping har lägst arbetslöshet av de jämförda kommunerna, 5,4 procent av den registerbaserade arbetskraften.

För de unga vuxna i åldersgruppen 18-24 år minskade den relativa arbetslösheten i samtliga jämförda kommuner. Störst minskning var det i Eskilstuna (-3,7 procentenhet) följt av Norrköping (-2,7 procentenhet) och Västerås (-1,9 procentenhet). Sedan några månader tillbaka har dock Norrköping den högsta arbetslösheten bland unga vuxna i jämförelse med övriga kommuner i sammanställningen.

I nedanstående bifogat dokument redovisas diagram och tabeller över arbetslöshetsutvecklingen för ovanstående jämförda kommuner och de två åldersgrupperna:

Diagram kommunjämforelsePDF (pdf, 91.5 kB)

Fortsatt högt antal nyanmälda platser i Norrköping

Under februari 2018 nyanmäldes 4 870 platser till Arbetsförmedlingen i Norrköping, vilket var 1 800 fler än under februari 2017. Uppgifterna bör tolkas med försiktighet enligt Arbetsförmedlingen då det finns frågor kring rapporteringen av antalet nyanmälda platser som man inte har utrett.

Enligt Arbetsförmedlingen anmäls runt 50 procent av samtliga tillgängliga platser hos dem. Observera att uppgiften är en uppskattning av antalet då det inte finns register över övriga tillgängliga platser.

Bland de jämförda kommunerna var det Norrköping som hade flest antal nyanmälda platser under februari månad.

I nedanstående bifogat dokument visas dels ackumulerat antal nyanmälda platser per år för Norrköping 2013-2018, dels ackumulerat antal för ett antal kommuner under 2018. Norrköping jämförs med Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Örebro och Västerås:

Diagram nyanmälda platserPDF (pdf, 35.5 kB)

Om statistiken

Personer som redovisas som arbetslösa är inskrivna i Arbetsförmedlingens verksamhet och är där öppet arbetslösa eller finns i något arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Det finns även andra inskrivna hos Arbetsförmedlingen, bland annat arbetssökande som har ett arbete med eller utan stöd. På Arbetsförmedlingens hemsida redovisas definitioner: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Forklaring-av-statistiken.html

Arbetslösheten är säsongsberoende. Främst är det andelen öppet arbetslösa som ökar under sommarmånaderna, men även under jul och nyår. Speciellt gäller det gruppen unga vuxna. Det innebär att månadsstatistik bör jämföras med motsvarande månad under tidigare år.

Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida www.arbetsformedlingen.se. Statistik finns på hemsidan under "Om oss" - "Statistik/prognoser".

Enligt Arbetsförmedlingen anmäls ungefär 50 procent av samtliga tillgängliga jobb hos dem. Uppgiften är en uppskattning.

Andelen arbetslösa redovisas på nytt sätt (text från Arbetsförmedlingens hemsida)

Från och med den 30 september 2011 har Arbetsförmedlingen förändrat sitt sätt att beräkna andelen arbetslösa. Istället för att som hittills relatera till befolkningen 16-64 år kommer procenttalen att baseras på den registerbaserade arbetskraften.

Skälet till förändringen är att den gamla beräkningsmetoden har underskattat vissa gruppers arbetslöshet. En sådan grupp är till exempel de som är utrikesfödda. I den gruppen finns en relativ stor andel som varken arbetar eller är arbetssökande jämfört med befolkningen i stort. Som en förenklad illustration kan man tänka sig en grupp som består av 100 individer. Om 50 jobbar och 10 är arbetslösa blir arbetslösheten 10 procent (10/100=10 %) om man relaterar till hela gruppen. Om man däremot relaterar till arbetskraften i gruppen — de som jobbar, 50 personer, och de som är arbetslösa, 10 personer, — blir arbetslösheten 16,7 procent (10/60 = 16,7%).

Det faktiska antalet arbetslösa påverkas däremot inte.

— Vi tycker att storleken på arbetslösheten blir mer rättvisande när man relaterar de arbetslösa till arbetskraften och inte till hela befolkningen, säger Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen.

— Genom att relatera till arbetskraften får vi ett mått på arbetslösheten i procent som bättre stämmer överens med hur arbetslöshet mäts i den officiella statistiken både i Sverige och utomlands.

Arbetslösheten i relation till arbetskraften
Statistiska Centralbyrån, SCB, som står för den officiella arbetslöshetsstatistiken, relaterar arbetslösheten till arbetskraften. Dessvärre är SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek inte möjlig att bryta ner på lokal nivå. Därför har Arbetsförmedlingen tidigare relaterat arbetslösheten till hela befolkningen i en grupp eller på en ort.

Anledningen till att Arbetsförmedlingen nu kan genomföra den här förändring är att vi har tagit fram ett nytt mått för att räkna fram arbetskraften: den så kallade registerbaserade arbetskraften. Hur den beräknas visas i rutan nedan.

Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:

 • Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik Rams) som består av alla som bor på en ort och som jobbar på orten eller som pendlar till jobb på annan ort. Dessa uppgifter uppdateras en gång per år, i november.
 • Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
 • Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).

Kontakt