Statistik

Här finner du statistik om Norrköping. Under Kort om Norrköping hittar du kort fakta och sammanställningar. Under Faktablad med samlad statistik hittar du statistiska sammanställningar för stadsdelar och områden utanför centralorten, för större delområden och för valdistrikt.

Under varje ämnesområde såsom Arbetsmarknad och Befolkning osv. kan du själv ta ut statistik från tabeller genom att välja Statistik i tabeller för egna uttag, där hittar du främst statistik fördelad på kommunens olika delområden. Du kan också hitta fasta skriftliga rapporter med statistik inom ämnesområdet, dessa finns publicerade under Fasta rapporter.

Allmänt

Kort om Norrköping

Befolkning

Den 31 december 2019 hade Norrköping 143 171 invånare enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och var Sveriges nionde största kommun. Norrköpings landareal är knappt 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att det bor 94 personer per kvadratkilometer.

Enligt kommunens eget befolkningsregister (KID) hade Norrköping 143 600 invånare den 39 september 2020. Under årets första tre kvartal har folkmängden ökat med 420 personer.

Läs mer om befolkningsutvecklingen i Norrköping enligt KID

Arbetslösheten i Norrköping under september 2020

Åldersgrupp

Antal

Andel (%)

16-64 år

8 680 (+1 400*)

11,9 (+1,6 procentenheter*)

18-24 år

1 290 (+390*)

15,7 (+4,6 procentenheter*)


* förändring jämfört med samma period året innan. Källa: Arbetsförmedlingen.

Läs mer om verksamhetsstatistiken från Arbetsförmedlingen

Statistik om Norrköping i fickfaktaformat

Norrköping i siffror 2020 - svensk versionPDF (pdf, 993.9 kB)

Municipal facts 2020 - English versionPDF (pdf, 972.9 kB)

Områdesfakta - statistik om delområden

För stadsdelar, tätorter och större delområden på landsbygden finns det färdiga korta statistiksammanställningar. Sammanställningen finns även för Norrköping totalt. Klicka här.

Statistik om Norrköping - presentation

En powerpoint-presentation med statistik om Norrköping främst inom befolkning och arbetsmarknad. Statistiken är från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket och sammanställd av Utrednings- och utvecklingsenheten, kommunstyrelsens kontor, Norrköpings kommun. Länk till presentationen.Powerpoint (powerpoint, 1.2 MB)

Faktablad med samlad statistik

Faktablad med samlad befolkningsstatistik för delområden inom Norrköping och för hela Norrköping

Faktabladen är färdiga sammanställningar av befolkningsstatistik i pdf-dokument för delområden inom Norrköping. Indelningen utgår från de så kallade statistikområden som är definierade inom Norrköpings kommuns geografiska gräns.

Bladen innehåller även kartor över aktuellt område.

Områdesfakta

Områdesfaktabladen visar en indelning av Norrköping i 60 delområden som består av stadsdelar, större tätorter utanför centralorten samt delområden på landsbygden. Bilden nederst på sidan visar stadsdelindelningen i centrala delen av Norrköping. (Den redovisade tätortsindelningen är inte helt överensstämmande med tätortsindelningen som görs av Statistiska centralbyrån.)

Områdesfakta 2020


Områdesfakta från tidigare år


Observera att statistiken också kan hämtas i tabeller med hjälp av egna uttag ur databasen. Uppgifterna kan då tas fram för samtliga delområden i till exempel en Excelfil.

Summeringsområden - grov indelning

Faktabladen redovisar en indelning av Norrköping i tre områden: Norrköpings centralort, en summering av större tätorter utanför centralorten samt Norrköpings landsbygd.

Faktablad grov indelning 2020


Faktablad från tidigare år (grov indelning)


Sammanställningar för valkretsar och valdistrikt:

Norrköping är vid allmänna val och val till Europaparlamentet indelat i 72 valdistrikt fördelade på två valkretsar. Faktabladen redovisar befolkningsstatistik/socioekonomiska variabler och valresultat för dessa områden.

Valkretsar och valdistrikt


Bilden nedan visar stadsdelindelningen i centrala delen av Norrköping.

Större bild på en karta som visar stadsdelar inom Norrköpings tätort.
Länkar till andra statistikkällor

Det finns mycket statistik om alla Sveriges kommuner på andra webbsidor såsom Kommun- och landstingsdatabasen och Statistiska centralbyrån. Dessa är lämpliga källor om man vill göra jämförelser mellan kommuner eller över längre tidsserier.

Statistiska centralbyråns rapportverktyg "kommuner i siffror" - Här hittar du fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning får du en sammanfattande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning, jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan också jämföra kommunen med en annan eller med Sverige. 

Statistiska centralbyråns statistikdatabas för egna tabelluttag - Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och femton andra myndigheter och är gratis att använda.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) - I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med ca 5 000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser. I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik - Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Skolverkets statistiksidor - Officiell statistik om förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning mm.

Socialstyrelsens statistiksidor - Statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Valmyndighetens statistiksidor - Valresultat för val till riksdag, landsting och kommun

Arbetsmarknad

Befolkning

Bilinnehav

Hushållens boende och bostäder

Folkhälsa

Inkomster

Utbildningsnivå

Val och folkomröstningar

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker