Norrköpings fond för integrationsinsatser

Översikt - Steg 2 av 4

2. Insatser som kan få stöd - villkor

Behörig att söka stöd

Föreningar, trossamfund, studieförbund, organisationer, idéburna nätverk och sammanslutningar med samhällsnytta och verksamheter utan ekonomiskt vinstintresse kan söka fondmedel.

Insatser som redan har finansiering av kommunen eller annan offentlig eller privat finansiär kan inte beviljas medel ur fonden för samma verksamhet.

Sökanden ska uppfylla kraven på öppenhet och insyn i sin verksamhet, demokrati och alla människors lika värde samt dela värdegrunden för samverkan mellan det civila samhället och Norrköpings kommun.

Kriterier för stöd

  • Insatsen ska underlätta och stimulera integration med målet att motverka utanförskap.
  • Insatsen ska huvudsakligen ske i Norrköpings kommun och majoriteten deltagare ska bo i Norrköping.

Särskild prioritet ges insatser som:

  • riktas till asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar.
  • är nytänkande och innovativt.
  • medför språkträning.
  • bygger upp erfarenhetsutbyte och/eller gränsöverskridande kulturella möten.
  • innehåller mentorskap och/eller nätverksbyggande aktiviteter som skapar svenska länkar.
  • inspirerar till och/eller möjliggör deltagande i det lokala föreningslivet.

Fondmedel kan beviljas för materialkostnader, ledararvoden, lokalhyror, vissa resekostnader med mera.

Kontakt

Dokument