Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret planerar för nya stads- och kommundelar samt utvecklar och sköter om befintliga gator, torg, parker och natur. Med respekt för Norrköpings själ säkerställer vi att kommunen kan fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart och färgstarkt sätt i riktning mot vision 2035.

Med mod, engagemang, kundfokus och gott bemötande arbetar vi för att:

 • Kommuninvånare och besökare ska uppleva god livskvalitet, attraktiva stads- och naturmiljöer och en fungerande infrastruktur.
 • Näringslivet ska få bra förutsättningar för att kunna etablera och driva verksamhet.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av byggnads- och miljöskyddsnämnden, tekniska nämnden och samhällsplaneringsnämnden.

Inom samhällsbyggnadskontoret finns följande avdelningar:

 • Plan och bygglov
  Detaljplanering, översiktsplanering, kommunala lantmäterimyndigheten, bygglov
 • Mark och infrastruktur
  Exploatering, infrastruktur, stadsmiljö
 • Miljö och hälsa
  Miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel
 • Drift och underhåll
  Gata och trafik, spår, park och natur, samhällsbetalda resor, driftstöd och service, natur och bygg
 • Digitalisering och verksamhetsutveckling
  Geografisk information, verksamhetsutveckling och systemförvaltning
 • Projekt, upphandling och juridik
  Projekt, upphandling, juridik
 • Ledningsstöd
  Övergripande samhällsplanering
 • Ekonomi och administration
  Ekonomi, inköp och lön, intrnservice, dokumenthantering och nämndadministartion

Kontorschef för samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn
Tfn: 073-020 23 36
Skicka e-post

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping