Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 28 januari 2019

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 28 januari 2019, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 - 16:35 Information från kommunrevisionen

Kl. 16:35 – 17:15 Information om Ostlänken och resecentrum

Kl. 17:15 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 - 19:00 Kaffepaus

Kl. 19:00 – 21:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Frågor

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Ny organisation för Ostlänkenarbetet
 • Reviderad riktlinje för representation
 • Riktlinje för hållbar dagvattenhantering
 • Ändring av reglemente
 • Utökat verksamhetsområde VA Kvarntorp, Bilen och Öjeby
 • Verksamhetsområde VA Brödet 4
 • Verksamhetsområde Diademet 5
 • Verksamhetsområde VA Borg, friidrottsarenan
 • Verksamhetsområde VA del av Sankt Johannes
 • Verksamhetsområde Dörren 16
 • Verksamhetsområde VA Sandtorp
 • Motion av Florian Aranda (SD) om effektivisering av modersmålsundervisning
 • Motion av Markus Wiechel (SD) och Clara Aranda (SD) om It-satsning på Norrköpings äldreboenden
 • Motion av Markus Wiechel (SD), Clara Aranda (SD) och Jan Petersson (SD) om förstärkt och förenklat medborgarinflytande i Norrköping
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation av Roger Eklund-Åkesson (M) om när vi kan förvänta oss en tillgänglig barnomsorg på obekväm arbetstid?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Olle Vikmång 

kommunfullmäktiges ordförande

Norrköping den 15 januari 2019

 

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt