Kommunala bolag

Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB med 12 dotterbolag varav två bolag är vilande. Bolagen bedriver kommunal verksamhet åt kommunens invånare och erbjuder alltifrån bostäder, lokaler, vattenförsörjning, hamnanläggningar och spårvagns- och flygplatsverksamhet till turistinformation och kulturutbud med mera.

Så styrs de kommunala bolagen

Kommunala bolagens ekonomi

Se bild över hur Norrköpings kommuns bolagskoncern är organiserad

Moderbolaget Norrköping Rådhus AB

Norrköping Rådhus AB är sedan 2008 moderbolag i kommunens bolagskoncern. Koncernen består av 12 helägda dotterbolag, varav tre är egna koncerner. Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun och har till uppgift att styra dotterbolagen med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade styrdokument.

Norrköping Rådhus AB:s styrelse

Styrelseledamot, ordförande
Lars Stjernkvist, ordförande

Styrelseledamöter
Bengt Sand, vice ordförande
Annette Sjöö
Magnus Cato
Karin Jonsson
Sophia Jarl
Darko Mamkovic

Styrelsesuppleant
Reidar Svedahl
Eva-Britt Sjöberg
Fredrik Björkman
Nicklas Lundström

Yrkesrevisor
Peter Von Knorring

Lekmannarevisorer
Tommy Svensson
Urban Pehrsson

Dotterbolagen i bolagskoncernen

Norrköpings kommun styr de kommunala bolagen bland annat via den lagreglerade och obligatoriska bolagsordningen. Varje bolag har en egen bolagsordning som beskriver bolagets verksamhet.

I ägardirektivet tydliggör ägaren, Norrköpings kommun, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Kommunfullmäktige fastställer, utöver bolagsordningen, ägardirektiv för de flesta av de kommunala bolagen. Bolagsordningen och ägardirektivet bör läsas parallellt.

Styrdokument och kontaktinformation hittar du här

Kontakt

Hållbarhetsrapport

Norrköping Rådhus AB har tagit fram en hållbarhetsrapport för samtliga bolag inom koncernen. Den finns att läsa i sin helhet här:

Hållbarhetsrapport 2018PDF (pdf, 3.6 MB)