Om Norrköpings kommuns mål

Exempelbild

För perioden 2015-2018 finns 21 övergripande mål med måluppfyllelse. De handlar om ett växande, rättvist, tryggt och hållbart Norrköping.

Det är kommunalråden som tar fram förslag till övergripande mål för mandatperioden och de beslutas av kommunfullmäktige och ingår i budgetdokumentet. Samtidigt tas beslut om måluppfyllelse, det vill säga hur man vet om man har nått målen. Det följs upp i årsredovisningen.

Målen bygger på två visioner. Dels Det goda livet finns i Norrköping – en vision för 2030 och dels den gemensamma klimatvisionen för Linköping och Norrköping. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny vision, Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna.

Det tas också beslut om lagstadgade planer inom sådana områden där lagstiftning reglerar att de måste finnas som egna dokument. Kommunfullmäktige anger även årligen preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor, näringsliv samt internationell samverkan.

Vid sidan av måldokumenten utvecklas vissa politikområden inriktningsdokument.

De olika nämnderna gör årligen prioriteringar genom mål i sina uppdragsplaner. Tjänstemännen utformar verksamhetsplaner som beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras under året.

De kommunala bolagen och förbunden styrs dessutom genom ägardirektiv och bolagsordningar respektive förbundsordningar och förbundsöverenskommelser.

Kontakt