Utvärdering av projektet Servicetrainee

I projektet Servicetrainee har 30 personer (16 kvinnor och 14 män) som varit beroende av ekonomiskt bistånd och som talar minst ett av kommunens största invandrarspråk haft ettåriga anställningar i kommunala verksamheter. En stor del av traineeplatserna fanns inom skola och skolbespisning och stödet nystartsjobb har använts i de tidsbegränsade anställningarna. Barnfamiljer har varit prioriterad målgrupp och cirka 60 barn fanns i de hushåll som ingick i projektet.

I den här rapporten redovisas resultatet av en utvärdering av projektet som baseras på dokumentstudier och intervjuer. Utvärderingen visar att projektet upplevdes värdefullt och givande av både deltagare och arbetsgivare. Samtliga intervjuade deltagare uttryckte positiva omdömen av att ha varit en del av projektet Servicetrainee. Även samtliga handledare och chefer som har intervjuats har en positiv inställning till projektet. Den samlade bedömningen efter utvärderingen och den halvtidsuppföljning som tidigare har gjorts är att projektet Servicetrainee till stor del har genomförts enligt ursprunglig plan.

Den ekonomiska uppföljningen av projektet visar bland annat att nettokostnaden för deltagarnas löner blev cirka en halv miljon kronor högre än budget. Avvikelsen beror bland annat på högre löneökningar än förväntat. Under projekttiden har det även betalats ut 550 000 kr i försörjningsstöd i form av utfyllnad. Det beror på att några av projektdeltagarna med många hemmavarande barn inte kunde klara sig med enbart löneinkomsten från anställningen.

I rapporten redovisas även en effektutvärdering med hjälp av jämförelsegrupper för att försöka utvärdera i vilken utsträckning projektet har minskat deltagarnas beroende av ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47