Uppföljning av plan för likabehandling 2010-2013

Syftet med rapporten Uppföljning av Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2013 är att redogöra för den granskning av likabehandlingsplanen som skedde under våren 2013. Rapporten är en utvärdering av planen, men är samtidigt ett underlag för nästkommande plan och fortsatt arbete med likabehandling. Rapporten innehåller en beskrivning av tillvägagångssätt för informationsinhämtning samt en utvärdering av planens delmål samt övergripande åtgärder.

Visionen för Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2013 är att skapa en dynamisk arbetsplats där olikheter ökar kreativiteten och utvecklingen. Kommunens gemensamma mål, den demokratiska värdegrunden och viljan att utföra ett bra arbete bidrar till att förverkliga kommunens övergripande vision "Det goda livet". Planen innehåller mål och åtgärder som ska bidra till att nå denna vision samt främja likabehandling, motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47