Uppföljning av kommunens energiplan 2012

Kommunens EnergiplanPDF (pdf, 1.8 MB) antogs 2009. En första handlingsplanPDF (pdf, 768.9 kB) för hur den kommunala organisationen ska arbeta med genomförandet antogs i juni 2011. Handlingsplanen har nu följts upp för första gången. På en övergripande nivå kan man se att det har skett en tydlig minskning av energianvändningen i kommunen. I stort sett samtliga delar av kommunkoncernen är i gång med sitt arbete. Några har arbetat med åtgärder redan från början och minskat sin användning av energi märkbart. Andra har fokuserat mer på planering för att komma vidare med konkreta åtgärder i ett senare skede.

Det sker således ett omfattande och positivt arbete med energifrågorna i hela organisationen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47