Sociala investeringsfonden - organisations- och styrningsstrukturer, steg 1

I december 2010 beslutade kommunstyrelsen i Norrköpings kommun att inrätta en social investeringsfond med totalt 40 miljoner kronor att tillgå. I de riktlinjer som beslutats av kommunstyrelsen anges att syftet med den sociala investeringsfonden är ”att genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede, för att exempelvis undvika kostnader för genomgripande insatser i skolan och stora kostnader för placering av barn och ungdomar. På sikt ska det förebyggande arbetet minska risken för långvarig arbetslöshet. Arbetslöshet kan resultera i utsatthet samt negativa konsekvenser för hälsa, välbefinnande och möjlighet att delta i samhället.”

Investeringsfonden har under den tid den verkat väckt stort intresse bland kommuner som arbetar eller önskar arbeta på liknande sätt. Mot bakgrund av detta är det betydelsefullt att studera hur fondens arbete fungerar, särskilt med avseende på organisering och styrning. Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet (CKS) har fått i uppdrag att genomföra en studie, vars syfte är att identifiera, beskriva och analysera organisations- och styrningsstrukturerna för Norrköpings sociala investeringsfond. CKS ska också stödja och delta i utvecklingen av denna struktur. Den här rapporten utgör avrapporteringen av steg 1 i uppdraget.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47