Sociala investeringsfonden - Är insatsen SkolFam lönsam?

Sociala investeringar består av insatser som har potential att leda till framtida fördelar för individer och samhälle. I vissa av Sveriges kommuner, till exempel Norrköping, har man startat sociala investeringsfonder för att underlätta sociala investeringar. Med hjälp av sociala investeringsfonder kan olika budgetar samordnas och en långsiktighet skapas. I Norrköping bygger fonden på en återföringsmodell där förvaltningar som erhåller besparingar återför resurser till investeringsfonden.

Forskning har visat att familjehemsplacerade barn generellt har svaga studieresultat, låg utbildningsnivå, och stor risk för utanförskap i vuxen ålder. SkolFam 2, en skolsatsning inom familjehemsvården, är exempel på en social investering som i Norrköping genomförts med hjälp av den sociala investeringsfonden.

I rapporten redovisas en utvärdering av SkolFam2, arbetsmodellen SkolFam tillämpad på ett 20-tal barn i Norrköpings kommun 2008-2011. Resultatet på kort sikt (5 år) var att besparingar i Socialförvaltningen i princip uppvägde kostnaderna för arbetsmodellen SkolFam. Detta samtidigt som barnen i SkolFam hade bättre betyg än kontrollgruppen bestående av familjehemsplacerade barn utanför SkolFam.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47