Resultat av medarbetarenkät 2015

Norrköpings kommun har under våren 2015 (16 februari - 15 mars) genomfört en webbaserad medarbetarundersökning med hjälp av undersökningsföretaget Ipsos. Undersökningen genomförs vartannat år och syftet är att kartlägga styrkor och utvecklingsområden, enligt medarbetarna själva, på samtliga nivåer inom organisationen. Över 7 000 medarbetare deltog, vilket utgör en total svarsfrekvens på 76 procent för hela kommunen. Resultatet är ett värdefullt underlag för att följa upp och utveckla personalpolitik och verksamhet.

Medarbetarenkäten är ett verktyg för att ta reda på hur vår organisation fungerar, enligt medarbetarna själva. Den svarar på strategiskt viktiga frågor om hur kommunen bör utvecklas i sin strävan att vara en effektiv organisation och attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare och nöjda kommuninvånare, brukare och kunder.

Resultatet tillför information som ger en bra grund för en dialog om förändringsarbete i önskvärd riktning på samtliga organisatoriska nivåer i organisationen genom att kartlägga och identifiera såväl styrkor som utvecklingsområden för kommunen som helhet och på förvaltnings- och arbetsplatsnivå.

Resultatet för kommunen som helhet visar på både styrkor och utvecklingsområden. Se den fullständiga resultatrapporten med sammanfattning och kommentarer.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47