Resultat av medarbetarenkät 2009

Så tycker medarbetarna om Norrköpings kommun som arbetsplats

Medarbetare i Norrköpings kommun trivs med sitt arbete och känner ett stort engagemang för jobbet. Över 80 procent är stolta över sitt arbete, och tycker att verksamhetens mål är tydliga. Resultaten är för kommunen som helhet positiva och utvecklingen under de fyra mätningarna som genomförts i Norrköpings kommun visar på en ihållande positiv trend. Det framkommer av resultaten i den medarbetarundersökning som SIFO gjort på uppdrag av Norrköpings kommun och som nu presenteras.

I undersökningen fick medarbetarna svara på frågor om hur de uppfattar kommunen som arbetsgivare, ledarskapet, sitt arbete och sin arbetssituation. Av 8 812 inbjudna medarbetare har 6 438 personer besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 73,1 procent för kommunen som helhet. Medarbetarundersökningar har genomförts vartannat år sedan 2003.

Undersökningen används som en återkommande utvärderingsmetod för att mäta måluppfyllelse inom det personalpolitiska området och effekten av de insatser som görs. Medarbetarenkäten är därför också ett strategiskt underlag i kommunens strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Resultatet tillför värdefull kunskap om vilka områden som behöver förbättras, styrkor och utvecklingsområden i kommunen som helhet och inom dess olika förvaltningar och enheter. Medarbetarenkäten ”Kommunen – en bättre arbetsplats” genomfördes under 21 september till 21 oktober 2009.

2009 års resultat är de starkaste hittills och ligger även generellt högre än snittet vid jämförelse med den externa jämförelsen (kommun- och landstingsanställda i Sverige) som SIFO Research International erbjuder.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47