Rapport om hur föräldrar och barn upplever skolskjutsen i Norrköping 2015

Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur väl skolskjutsen fungerar. Denna undersökning genomfördes under oktober 2015. Enkäten skickades ut till 1 619 personer varav 615 respondenter svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 39%.

Årets undersökning visar att totalt 93 procent av de som svarat på enkäten anser att skolskjutsen är mycket bra eller ganska bra. Av de svarande upplever 98 procent att eleverna känner sig trygga eller delvis trygga ombord på skolskjutsen.

Läs hela undersökning på länken här nedan.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47