Rapport om hur barn och föräldrar upplever skolskjutsen i Norrköping 2016

Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser med skolskjuts. Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur medborgarna uppfattar den skolskjuts som tillhandahålls. Detta behövs för att kunna utvärdera och förbättra kvaliteten i dagens skolskjuts.

Denna undersökning genomfördes mellan 2016-09-22 och 2016-10-11. I årets undersökning skedde utskicket av enkäten främst via SMS (98 procent och 2 procent via pappersbrev) och skickades ut till totalt 1666 personer varav 956 personer svarade, vilket är en ökning med 341 personer 2016 jämförelsevis med 2015. Detta gör resultatet av undersökningen mer tillförlitlig än föregående år.

Undersökningen visar att totalt 94 procent av de som svarat tycker att skolskjutsen är mycket bra eller ganska bra.