Narkotikakartläggning 2012

2012 års narkotikakartläggning i Norrköpings kommun visar att de etablerade missbrukarna har ökat med 17 personer jämfört med 2010. Många i gruppen har fått vård och behandling och missbruket för ofta med sig en kriminell livsstil.

Den stora ökningen står nätdroger och substansen MDPV för. MDPV sprider sig framförallt i etablerade kretsar av missbrukare. När det gäller de mer traditionella drogerna har det inte skett några större förändringar i användande. Cannabis är fortfarande den vanligaste drogen även om den minskat något.

– Den dramatiska ökningen av nätdroger gör att behovet av insatser ökar. Konsekvenserna har varit betydande för många delar av samhället: för personalen inom missbruksvården och för familj, anhöriga och andra närstående, säger Britt Birknert, ansvarig för kartläggningen på socialkontoret.

Bland yngre blir nätdroger allt vanligare. Unga köper både lagliga och olagliga droger och andra substanser från en mellanhand eller själva via internet. Användandet av till en början lagliga substanser bidrar till ett växande mer osynligt brukande av många nya farliga substanser som är svåra att dosera.

– Unga tror ofta att nätdroger är ofarliga, trots att många uppmärksammade dödsfall har kunnat knytas till drogerna, säger Britt Birknert.

Kartläggningen ger en bild över de personer i Norrköping som myndigheterna känner till som använder narkotika och andra preparat. Den största gruppen som kartläggningen fångat upp är de etablerade missbrukarna i åldrarna 25–64 år. Undersökningen visar att det förra året fanns minst 213 barn och ungdomar med en eller två föräldrar som missbrukar droger eller som var berörda genom annat umgänge.

De myndigheter som är delaktiga i kartläggningen är frivården, socialkontoret och landstingets beroendeklinik.

Narkotikakartläggningar sedan 1998

Sedan 1998, med undantag för två år, har man genomfört narkotikakartläggningar i Norrköpings kommun. Syftet är att ge en samlad och gemensam bild av narkotikaanvändandet i samhället och att skapa ett kunskapsunderlag för politiska beslut, prioriteringar och för planering inom området. Kartläggningen visar på förändringar i missbruksmönstret och användandet av olika droger och preparat. Den ger inte underlag för att bedöma hela missbrukets omfattning, den totala ”ökningen” eller ”minskningen”.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47