Narkotikakartläggning 2010

För tolfte året i rad har socialkontoret sammanställt en kartläggning av narkotikamissbruket i kommunen. Uppgifterna i rapporten kommer från kriminalvårdsmyndigheten, socialkontoret och landstingets beroendeklinik. Polisen har inte deltagit i årets kartläggning.

Syftet med kartläggningen är att få en samlad och gemensam bild av drogsituationen i kommunen. Kartläggningen är också ett kunskapsunderlag för politiker och personal i det fortsatta arbetet med nolltolerans mot narkotika.

Totalt rapporterades 587 personer varav drygt 17 procent var kvinnor. I år har myndigheterna mött betydligt fler ungdomar mellan 15-19 år än föregående år, totalt 107 stycken, vilket är en ökning från 2009 med drygt 57 procent. Gruppen unga vuxna män, 20-24 år, ökade med cirka 21 procent. Antalet kvinnor i samma åldersgrupp var i princip oförändrat liksom gruppen äldre (män och kvinnor) från 25 år.

Ökningen vi ser beror sannolikt på att vi når fler ungdomar genom bland annat Moa-mottagningen som öppnades i maj förra året. Mottagningen är ett samarbete mellan socialkontoret, utbildningskontoret och beroendekliniken.

Trenden att missbruka illegalt subutex håller i sig och har ökat i åldrarna från 20 år och äldre. I samma grupper sker även en ökning av opiater. Amfetamin har ökat något i grupperna upp till 24 år, medan användandet av lugnande tabletter (bensodiazepiner) ligger kvar på en hög nivå.
Tillgången och missbruket har ökat för cannabis (hasch och marijuana), illegalt subutex, opiater (heroin mm) och ”nätdroger”, enligt rapportörerna. Användandet av övriga droger och ”nätdroger” har ökat i alla åldersgrupper.

Några slutsatser från kartläggningen är att den vanligaste drogen i Norrköping är hasch, både bland ungdomar och äldre personer med missbruk. Användningen har ökat i alla åldrar för varje kartläggning som gjorts. Flera uppgiftslämnare uttrycker oro för en mer liberal syn på cannabis bland unga.

Allt bruk av narkotika klassas som missbruk eftersom både innehav och bruk är olagligt. Det redovisade resultatet i rapporten är det antal personer i kommunen som uppgiftslämnarna säkert har kunskap om har använt narkotika under 2010.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47