Mystery call 2013

Under början av år 2013 genomfördes så kallade mystery calls till kommunen som en del i uppföljningen av kommunens övergripande mål. Mystery call innebär att en person ringer till kommunen och agerar utifrån ett förutbestämt scenario eller ärende.

  • Tre av fyra genomförda scenarier resulterade i att intervjuaren fick ett korrekt svar från en handläggare i kommunen
  • Vid en första kontakt resulterar drygt vart tionde samtal i att man varken får prata med en handläggare eller får information om när man kan återkomma.
  • I en bedömning av servicen av samtalen som helhet fick kommunen 3,22 på en 5-gradig skala vilket är något bättre än ett ”normalt” samtal
  • Den genomsnittliga tiden för ett samtal var 2 minuter och 15 sekunder

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47