Kvalitetsredovisning för socialnämnden 2013

Socialkontorets nya organisation har införts i etapper från april 2013. Myndighetsutövning och utförare har delats på. Det är en genomgripande omorganisation som innebär en tydligare ansvarsfördelning, ökad specialisering och utvecklandet av egna insatser. Det handlar om ett förändrat arbetssätt med tydligare uppdrag för myndighets- och utförarkontoren samt starten av insatssamordning med syftet att matcha rätt insats för individen.

Nämnden har genomfört en tuff besparingsplan samtidigt med omorganisationen som innebär att de ekonomiska förutsättningarna för nästa år ser mycket bättre ut än tidigare. Oavsett stora förändringar och anpassningar av verksamheterna som pågår har den höga personalomsättningen bland barn- och ungdomshandläggare minskat.

Det pågår ett stort antal processer för att nå måluppfyllelse med utgångspunkt från nämndens uppdragsplan. Flera av processerna handlar om utvecklingen av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Vilket innebär att vi arbetar med modeller/manualer, mäter och följer upp, åstadkommer kvalitetshöjning, specialisering, samverkan, lättillgänglig service och effektivitet.

Den effektiva socialtjänsten är ett begrepp som varit i fokus. Det handlar bland annat om att insatser ska väljas utifrån Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå (LEON). På många olika sätt arbetar socialkontoret med att alla insatser ska baseras på kunskap och väl beprövad erfarenhet.

Några modeller som används är LOKE (Lokal Evidens), UBU (systemvara för uppföljning av placerade barn och unga), ASI (systematiska intervjuer av personer som missbrukar) och BBIC (Barns behov i centrum). Modellerna ger också stöd för att fånga upp brukarnas röster.

Flera uppföljningar, utvärderingar, brukarundersökningar och andra mätningar har utförts under året. Kvaliteten följs upp bland annat med hjälp av årliga redovisningar från utförare, brukarundersökningar, tillsyn, synpunkter och klagomål samt medarbetarenkäter. Generellt ligger resultaten på våra brukarenkäter högt inom områdena bemötande och nöjdhet med stöd och hjälp.

Många aktiviteter har också gjorts för att utveckla samarbetet mellan socialkontorets egna enheter och med till exempel landstinget, utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret, arbetsmarknadskontoret och polisen. En ny samverkansorganisation hur samverkan kring barn och unga ska organiseras och styras i Norrköping har tagits fram tillsammans med utbildningskontoret och polisen - Norrköpings samverkansorganisation för Barn och unga.

 

 

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47