Kritik på teknik, invånarnas uppfattning om hur gator och parker skötts 2016

Sveriges Kommuner och Landsting genomför en undersökning om hur kommuninvånarna uppfattar den kommunala tekniken - skötsel av gata och parker.

454 invånare har svarat på enkäten som bestod av 39 frågor. Bland annat uppges att sju av tio personer tycker att det är rent och snyggt på stadens gator, medan nästan tio av tio tycker att trafikmiljön i Norrköping bör förbättras.

I undersökningen berörs även

  • trafiksäkerhet
  • gatu- och vägstandard
  • snöröjning och halkbekämpning
  • parkskötsel
  • underhåll av lekplatser och parker

 

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47