Kommunwebbplats ur företagsperspektiv 2010

I rapporten ".se företagen - en undersökning om kommunernas webbplatser utifrån ett företagsperspektiv" redovisar Sveriges Kommuner och Landsting en genomgång av alla kommuners webbplatser och deras ingångssidor för företagare. Syftet är dels att ge en landsomfattande och samlad bild av kommunernas tillgänglighet och service via webben, dels att ge varje enskild kommun ett underlag att arbeta med. Kopplat till rapporten finns även ett statistikmaterial där det är möjligt att se alla kommuners resultat och jämföra sin egen kommun mot snittet för samtliga kommuner.

Norrköpings kommuns webbplats hamnar totalt på 54:e plats av de 290 kommunerna och räknas till gruppen kommuner som har bra hemsidor ur företagsperspektiv. När det gäller områdena sökfunktioner och information om bygglov respektive stöd till företagare får Norrköping ungefär samma betyg som riket. För områdena grundläggande information, service för myndighetsärenden samt information om upphandling och serveringstillstånd får vi bättre betyg än riket.

 

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47