Hemlöshetsundersökningen 2010

Hemlöshet i förändring

Sedan 18 år tillbaka genomför socialkontoret årliga mätningar av hemlöshetssituationen i kommunen för att värdera och förbättra de åtgärder som erbjuds. Kartläggningen visar på en trend de senaste 10 åren; andelen kvinnor ökar, de personer som befinner sig i en hemlöshetssituation har blivit yngre och en mindre andel har ett missbruk. Vi kan också se att det är en rörlig grupp. Ungefär hälften lämnar sin hemlöshetssituation mellan åren och andra hälften är nya.

Socialnämnden i Norrköping bedriver sedan flera år ett aktivt arbete mot hemlöshet. Detta genom att dels förhindra att hemlöshet uppstår och dels genom att erbjuda personer som befinner sig i en hemlöshetssituation boende. En viktig del i det arbetet är samarbete med andra myndigheter, fastighetsägare och föreningar. Och kartläggningen visar att arbetet ger konkreta resultat.

I årets kartläggning är antalet personer som finns i olika hemlöshetssituationer något fler jämfört med förra året, 403 personer. Av dessa är åtta öppet hemlösa, vilket är lika många som förra året. Samtliga åtta personer har erbjudits insatser i form av boende, behandling eller motivationsinsatser under året.

En majoritet av de personer som befinner sig i en hemlöshetssituation har sitt boende ordnat genom insatser från socialtjänsten i form av boende, vård i hem för vård eller boende eller familjehem. Resterande bor inneboende eller i andra hand, tillfälligt hos kompisar och bekanta, befinner sig på kriminalvårdsanstalt, inom sjukvården och psykiatrin.

Socialnämnden avsätter ungefär 28 miljoner kronor varje år till olika boendeinsatser för vuxna.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47