Hemlöshetsundersökningen 2009

Socialnämnden har sedan 1993 genomfört årliga mätningar av hemlöshetssituationen i Norrköping. Syftet med hemlöshetsundersökningen är att inhämta information om de hemlösas situation. Informationen är viktig för arbetet med att förbättra de åtgärder som används. Uppgifter har inhämtats från samtliga fyra lokala socialkontor samt kommunens arbetsmarknadskontor. 2009 genomfördes mätningen under vecka 37. Sammanställningen av uppgifter bygger på vad som var känt för handläggare på de olika kontoren under den aktuella mätveckan. Undersökningen är därför en ögonblicksbild av hur av hemlöshetssituationen i Norrköping såg ut just den veckan.

Kartläggningen visade att det totala antalet personer som finns i olika hemlöshetssituationer är färre än 2008. Det totala antalet var 347 personer, av dessa var 8 personer öppet hemlösa. Samtliga 8 personer har erbjudits insatser i form av boende eller behandling under året. Personer som är i olika former av hemlöshets- situationer är en mycket rörlig grupp, hälften är nya personer jämfört med förra året. Socialnämnden avsätter drygt 15 miljoner kronor varje år till olika boendeinsatser för vuxna. Sedan 1999 har ett systematiskt utvecklingsarbete skett när det gäller boendefrågor. Under 2009 invigdes till exempel ett boende för kvinnor som är våldsutsatta och har missbruk.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47