Hemlöshetsundersökning 2013

Siffrorna från hemlöshetsundersökningen 2013 visar att 582 personer i Norrköping befinner sig i någon form av hemlöshetssituation. Det är en ökning med drygt 100 personer jämfört med förra året. Två personer var öppet hemlösa i årets undersökning.

Ökningen av antalet hemlösa oroar Roger Källs, ordförande i socialnämnden.
– Resultatet kan givetvis kopplas till den bostadsbrist som råder i Norrköping, säger Roger Källs. Fler behöver socialkontorets hjälp och fler bor tillfälligt hos kompisar och bekanta.

Han betonar att fastighetsägarna i Norrköping har gjort ett fantastiskt jobb i att stötta socialkontorets arbete och ställa upp med lägenheter.
– Efter medierapporteringen om bostadsbristen i somras hörde flera fastighetsägare av sig.Socialtjänsten arbetar från flera håll för att möta de behov som finns.

– Under året har vi startat resursteamet, en verksamhet som är till för de med allra störst hjälpbehov, säger Roger Källs. Något annat som är på gång är en integrerad mottagning som vi planerar för tillsammans med polisen och landstinget.

Fakta: hemlöshetsundersökningen 2013
Fler än hälften av de personer som befinner sig i en hemlöshetssituation har sitt boende ordnat genom någon form av insats från socialtjänsten, antingen via kommunens boenden eller genom vård på institution eller i familjehem. Resterande personer bor inneboende eller i andra hand, tillfälligt hos kompisar och bekanta, befinner sig på kriminalvårdsanstalt, inom sjukvården och psykiatrin. Ungefär hälften av personerna i undersökningen är nytillkomna för året. Det är en bild som förstärks för varje år.

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer genomförs varje år sedan 1993. Man mäter under en vecka av året, kartläggningen blir därmed en ögonblicksbild och variationer kan givetvis förekomma under året. Årets mätning gjordes vecka 37.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47