Hemlöshetsundersökning 2011

Hemlöshetsundersökning 2011 - Norrköpings kommun Totalt består gruppen som befinner sig i olika typer av hemlöshetssituationer av 463 personer under v37, mätveckan. Jämfört med 2010 är det en ökning med 60 personer. Av gruppen var fem personer öppet hemlösa i årets undersökning. Det är tre färre än i förra årets undersökning.Antalet öppet hemlösa har de senaste åren varit långt färre än tidigare under 2000-talet. Samtliga av de öppet hemlösa har erbjudits olika former av insatser form av behandling, boende och motivationsinsatser.Hemlösa personer är en rörlig grupp. Fler än hälften har lämnat sin hemlöshetssituation sedan förra året men fler än tidigare är också nya. En liten grupp personer har varit hemlösa i fem år i rad, 46 personer.Socialnämnden har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete med att utveckla verksamheter för personer som befinner sig i en hemlöshetssituation. Under våren 2009 startades kvinnoboendet Elsa för kvinnor som är våldsutsatta och har missbruk och under hösten 2011 öppnar
ett nytt boende på Trädgårdsgatan kallat Gränden.Socialnämndens insatser under 2000-talet har gett konkreta resultat i form av minskat antal öppet hemlösa. Att det totala antalet hemlösa enligt en vidare definition ändå ökar måste förklaras med situationen på arbets- och bostadsmarknaderna. Gruppen hemlösa i Norrköping blir yngre, friskare och mindre beroende av sociala behandlingsinsatser. Majoriteten av dem som i denna rapport beskrivs som hemlösa skulle förmodligen inte beskriva sig själva som det.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47