Halvtidsuppföljning Servicetrainee

Halvtidsuppföljning Servicetrainee - Norrköpings kommun Följande rapport är en halvtidsuppföljning av arbetsmarknadsinsatsen
Servicetrainee. Projektet syftar till att få personer som är beroende av
ekonomiskt bistånd ut i arbete och självförsörjning.
Personer som talar minst ett av kommunens största invandrarspråk erbjuds ettåriga anställningar inom kommunal sektor. Barnfamiljer är en prioriterad målgrupp inom projektet.

Projektet omfattar 30 stycken deltagare, 16 kvinnor och 14 män, i åldrarna
28-51 år. Totalt ingår 27 stycken hushåll då det finns tre par med inom
projektet. 61 stycken barn berörs direkt av insatserna, trots att det är fem
stycken av deltagarna som inte har hemmavarande barn. Av de stora
invandrarspråk som talas av deltagarna är det mest förkommande arabiska,
följt utav somaliska och romani.

De flesta har sin servicetraineeanställning inom vård, omsorg, skola samt matsalsbespisningar. Resultatet visar även på att samtliga deltagare har blivit medlem i någon a-kassa.
Den ekonomiska uppföljningen visar inte några större avvikelser mellan
utfall och prognos, när det gäller kostnaderna till anställningar.
Däremot har inte så mycket pengar använts som prognostiserats till utbildning.
I slutet av rapporten sammanställs anställningsteamets upplevelser av att
arbeta med Servicetrainee som metod. De upplever metoden som mycket
positiv och ser gärna Servicetrainee som en del av den kontinuerliga
verksamheten.

Även förbättringsförslag inför framtiden presenteras.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47