Generationsväxlingen på arbetsmarknaden

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden - Norrköpings kommun Arbetsförmedlingen har studerat den kommande generationsväxlingen på arbetsmarknaden genom att beräkna åldersavgångar, förändring av arbetskraftsutbudet och förändring av försörjningsbördan för perioden 2010-2025. Man konstaterar att det för riket innebär att pensionsavgångarna gör att tillväxten av antalet personer i arbetskraften hämmas, vilket i sin tur leder till hämmad BNP-tillväxt.I rapporten konstateras att det ser olika ut i olika delar av Sverige. För Östergötlands län totalt sett beräknas förändringarna bli ungefär som i riket. Men för gruppen större städer, som Norrköping och Linköping hör till, väntas inte förändringarna bli så besvärande. Däremot ser det svårare ut för mindre kommuner i Östergötland.Arbetsförmedlingen pekar på att det kommer att vara särskilt hög andel åldersavgångar inom jord- och skogsbruk och inom den offentliga sektorn.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47