Folkhälsa - öppna jämförelser 2009

Folkhälsa - öppna jämförelser 2009 - Norrköpings kommun År 2009 redovisades Öppna jämförelser för folkhälsa för första gången. Syftet är att öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer och att stimulera till förbättringsarbete. Tanken är att de öppna jämförelserna ska återkomma och utvecklas, så att man kan följa resultaten över tid.Vissa delar av rapporten redovisas på kommunnivå men delar som berör ojämlikhet i hälsa redovisas på landstingsnivå.De öppna jämförelserna visar att det finns stora sociala skillnader i hälsa. I rapporten har man valt utbildning som variabel för att mäta jämlikheten. Resultatet för Östergötland visar att vi ligger högt när det gäller dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar och lungcancer för män. Här finns skillnader inom länet och Norrköping ligger högt jämfört med exempelvis Linköping.När det gäller levnadsvanor ligger Norrköping högt på rökvanor och rökande blivande mammor.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47