Brukarundersökningar på de lokala socialkontoren

Varje år gör de lokala socialkontoren en undersökning genom att dela ut en enkät vid besök och möten utanför kontoret under tre veckor. Resultaten är viktiga för kontoren och ger underlag för vad de behöver bli bättre på. Enkäten har genomförts enligt samma modell de senaste sex åren. 

Enkäten utgår från kommunens gemensamma kvalitetskriterier och mäter upplevelse av tillgänglighet, inflytande, bemötande, personalens kompetens och nöjdhet med kontakterna. Det är en standardiserad enkätundersökning med inriktning på kommunens och socialnämndens gemensamma kvalitetskriterier.

Enkäten innehåller frågor där den som svarar får ta ställning till påståenden och ett antal fakta- och bakgrundsfrågor. Personen svarar på frågor på en skala mellan 1-5 där 1 står för ”Stämmer inte alls” och 5 står för ”Stämmer helt”. Klienten har även möjlighet att lämna svara ”Inte aktuellt/vet ej”.

Resultaten visar att socialkontoren behöver fortsätta arbeta med att utveckla tillgängligheten även om den totalt sett var bättre under 2011 än tidigare år. Andra områden som kan bli bättre är information om överklagande och synpunktshantering, samt uppföljning av stöd och insatser.    Andelen klienter som tycker de får bra bemötande, möts av respekt för sina åsikter och blir lyssnade på av socialarbetarna ligger kvar på en hög nivå. Det är tre av fyra klienter som tycker att deras situation har förbättrats efter socialkontorets insatser. Det är en liten ökning.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47