Brukarundersökningar på de lokala socialkontoren 2010

Varje år görs brukarundersökningar på de lokala socialkontoren som en del av socialkontorets kvalitetsarbete. Resultaten ger socialkontoret underlag för utveckling och förändring. Påståendena i enkäterna mäter tillgänglighet, inflytande, bemötande (personlig kontakt) och kompetens. Övrigt handlar bland annat om klienten anser att situationen har förbättrats efter insatser. Enkäterna delades ut under tre veckor hösten 2010 till alla klienter som var aktuella under mätperioden. Det var 71 procent som svarade.
 
Tillgängligheten har blivit bättre jämfört med tidigare år när det gäller att komma fram på telefon till receptionen och väntetid för att få komma på besök. Andelen klienter som tycker de får bra bemötande av socialsekreterarna ligger kvar på en förhållandevis hög nivå. Andelen som tycker att de kan vara med och påverka innehållet i den stöd och hjälp de får har ökat igen till 85 procent efter att andelen nöjda minskade två år i följd. De som anser att deras situation har förbättrats efter insatser från socialkontoret är mellan 71 till 76 procent. Mer information får du i bilagan som redovisar en jämförelse mellan åren 2007 till 2010.
 

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47