Brukarundersökningar på de lokala socialkontoren 2009

Varje år görs brukarundersökningar på de lokala socialkontoren som en del av socialkontorets kvalitetsarbete. Resultatet av undersökningen används som en del i att förbättra verksamheten. Enkäten har genomförts enligt samma modell de senaste fyra åren. I resultatet av den senaste undersökningen presenteras en jämförelse för åren 2006-2009.

Som en del av socialkontorets systematiska kvalitetsarbete görs varje år flera brukarenkäter som utgår från nämndens kvalitetskriterier i uppdragsplanen och servicedeklarationen. Servicedeklarationen är ett komplement till nämndens klagomåls- och synpunktshantering som funnits sedan 2001.

Resultatet av enkätundersökningen på socialkontoren visar att över 90 procent är nöjda med bemötandet. Lika stor andel har svarat att man upplever att personalen har en hög kompetens. Det är 78 procent som upplever att de är med och kan påverka innehållet i hjälp och stöd de får och 74 procent anser att deras situation förbättrats efter insatser. När det gäller tillgängligheten däremot så är medelvärdet 12,5 procentenheter sämre än tidigare år. Detta handlar framförallt om att nå sin handläggare per telefon.

Inom vuxenvårdens öppenvård uppgav 92 procent som besvarat klientenkäten att de hade en behandlingsplan, vilket är en ökning mot tidigare. Skattningen av att kunna påverka planeringen är 8,47 i genomsnitt på en skala 1 –10, vilket är oförändrat jämfört med 2008.

Inom boendena uppgav 62 procent att de har en behandlingsplan, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Variationen är 33 – 76 procent mellan de olika boendena. De som har en behandlingsplan svarade att de kan påverka planeringen i stor utsträckning. Den genomsnittliga skattningen är 8,16 på en skala 1–10, vilket är en klar förbättring mot tidigare.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47