Brukarundersökning ekonomiskt bistånd 2012

Brukarundersökning av verksamheten ekonomiskt bistånd har gjorts under våren/sommaren 2012. Syftet var att mäta hur brukare som söker försörjningsstöd upplever kontakten och mötet med handläggare på kontoret. Jämförelser har gjorts med resultatet från en liknande undersökning som gjordes år 2009.

Överlag är betyget från brukarna mycket gott. Brukarna upplever i regel att de blir bemötta på ett bra sätt och känner att de kan lita på sina handläggare. Likaså får de hjälp när de behöver det och upplever att deras ärenden behandlas på ett rättssäkert sätt. Ett mindre positivt resultat är att brukarna upplever att de träffar sina handläggare ganska sällan samtidigt som de anser det vara ganska viktigt att få träffa sina handläggare. Enheterna på ekonomiskt bistånd fortsätter ett redan påbörjat arbete som syftar till att öka besöksfrekvensen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47