Brukarundersökning - grundskolan

För andra året i rad genomförs en kommungemensam skolundersökning för elever i årskurs 5 och årskurs 8. Syftet med undersökningen är att mäta attityden till skolan bland elever för att se om skolan i Norrköpings kommun uppfyller uppställda mål samt för att bidra till utveckling mot ökad kvalitet i verksamheterna.

Eleverna har i en webbenkät fått besvara frågor kring normer och värden, utveckling och lärande, ansvar och inflytande och skolmiljön. Skolundersökningen genomfördes i februari - mars 2010 och har en svarsfrekvens på 78 procent, vilket innebär att den besvarats av 2219 elever från såväl kommunala som fristående skolor. Resultaten av årets undersökning kan jämföras med föregående års resultat.

Resultaten visar följande:

  • Förbättrat resultat - eleverna mer nöjda med skolan. Eleverna är som helhet mer nöjda med sin skola idag jämfört med för ett år sedan. Det finns också flera enskilda faktorer där eleverna instämmer i högre grad än 2009, till exempel att det känns roligt att gå till skolan, att flickor och pojkar behandlas lika, och att lärarna och andra vuxna är bra på att lyssna på eleven. Elever i årskurs fem instämmer i högre grad än elever årskurs åtta i flertalet påståenden. Flickorna är mer nöjda med skolan än pojkarna. Elever i de kommunala skolorna är som helhet mer positiva till sin skola jämfört med elever i fristående skolor.
  • Barnen känner sig trygga och trivs i skolan. Flertalet elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har kamrater att vara med på rasterna. Flertalet elever uppger att de i skolan arbetar med att motverka mobbning och annan kränkande behandling, samt att det alltid finns vuxna som de kan vända sig till med frågor och problem.
  • Kunskaper, utveckling och lärande. Eleverna instämmer i mycket stor utsträckning i att de får ett skriftligt omdöme varje termin samt att de får lära sig viktiga saker i skolan. Eleverna instämmer i hög grad i att de vet vad de behöver kunna för att nå målen samt att de får tillräckligt med stöd när de har svårt att hänga med i något ämne. Tre av fyra elever pratar regelbundet med sina lärare om hur de klarar av skolarbetet vilket är en förbättring sedan föregående år.
  • Ansvar och inflytande. Skolorna i Norrköping får ett mycket gott resultat när det gäller pojkars och flickors lika möjligheter i skolan samt att de som elever får lära sig att ta ansvar för sina studier. Eleverna upplever i större utsträckning att vuxna i skolan lyssnar på dem. Att som elev få vara med och välja arbetssätt har ett lägre men acceptabelt resultat. Detta kan vara ett förbättringsområde som kan förbättra elevers intresse för skolarbetet.
  • Skolmiljön. Eleverna är i mindre utsträckning nöjda med skolmiljön än med andra områden. Klassrumsmiljö och läromedel har en stark påverkan på hur nöjda eleverna som helhet är med skolan. Eleverna i årskurs fem är mer nöjda med skolmiljön än elever i årskurs 8.
  • Skillnader mellan årskurser och skolor. Elevernas helhetsattityd till skolan varierar stort beroende vilken skola de går på. Skolornas resultat omfattar ett spann mellan 2,7 till 4,9 på en femgradig skala.
  • Arbetsro ett fortsatt förbättringsområde. 23 procent av eleverna håller inte med om att det är arbetsro på lektionerna vilket innebär att detta är ett fortsatt förbättringsområde.
         

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47