Brukarundersökning - förskolan

Årets förskoleundersökning som genomfördes i februari - mars 2010 har besvarats av 721 föräldrar från såväl kommunala som enskilda förskolor. Antalet svar har ökat betydligt jämfört med förra året.

Resultaten visar att:

  • Förskoleföräldrarna är fortsatt nöjda med verksamheten
  • Förskolan i Norrköpings kommun får starka resultat på flertalet områden. 82 procent är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola, vilket är samma resultat som förra året.
  • Föräldrarna tycker att verksamheten erbjuder lämpliga aktiviteter samt att personalen visar respekt för förälderns synpunkter och önskemål.
  • Barnen trivs på förskolan, utvecklas och lär sig.
  • Flertalet föräldrar tror att deras barn tycker att det är roligt att gå till förskolan.Föräldrarna tycker också i stor utsträckning att deras barn utvecklas positivt och får hjälp och stöd av personalen.
  • Föräldrarna känner sig välkomna till förskolan.
  • Föräldrarna känner sig i hög grad trygga när deras barn är på förskolan, tycker att personalen bryr sig om deras barn och känner sig välkomna till förskolan.

Förbättring av utvecklingsområden

Förra årets undersökning  identifierade två förbättringsområden, att förskolan erbjuder  utvecklingssamtal tillräckligt ofta samt att förskolans inomhusmiljö ger  bra möjlighet till lek och annan aktivitet. I årets  förskoleundersökning visar resultatet att bägge utvecklingsområden  förbättrats.

Ansvar och inflytande

Det finns två olika aspekter  på ansvar och inflytande. Dels hur förskolan jobbar med att lära barnen  att fungera i grupp och ta ansvar, och dels hur föräldrarna upplever  sina möjligheter till inflytande i verksamheten. Föräldrarna är mer  nöjda med hur förskolan jobbar med att lära barnen att ta ansvar än med  möjligheten till föräldrainflytande. Föräldrarnas delaktighet är ett  fortsatt förbättringsområde - en relativt hög andel av föräldrarna  upplever inte att de får vara delaktiga och påverka verksamheten.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47