Barnfattigdom - förstudie inför handlingsplan

I ett Norrköpings kommunfullmäktiges övergripande mål står att ”andelen barn som lever i hushåll med långvarigt boende av försörjningsstöd ska minska”. Vidare innebär måluppfyllelsen att ”andelen barn 0-17 år som under året har funnits i hushåll som har beviljats försörjningsstöd under minst tio av årets månader har minskat i jämförelse med år 2010”.

En av kommunfullmäktiges preciseringar år 2013 var ett uppdrag till kommunens verksamheter att bidra till en handlingsplan för hur man ska arbeta för att begränsa omfattningen av barnfattigdomen och effekterna av den för enskilda. Den här rapporten är en förstudie i det arbetet och har tagits fram som ett studentuppdrag.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47