Fokusgrupper - Översiktsplan för Norrköpings stad

Norrköpings kommun arbetar med en ny översiktsplan som handlar om hur framtiden för Norrköpings stad med omnejd ska se ut. Översiktsplanen kommer att påverka alla medborgare och ska därför vara brett förankrad hos Norrköpingsborna.

För att ta tillvara tankar och idéer genomfördes sex fokusgrupper under hösten 2015.

Resultatet av fokusgrupperna fungerar nu som ett underlag till den Översiktsplan som kommer att gå ut på samråd under våren 2016.