Införande av rehabiliteringsnivåer

Ett utvecklingsarbete för att skapa tydlighet i rehabiliteringsarbetet inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden påbörjades 2004. Det resulterade i tre rehabiliteringsnivåer som fastställdes av vård- och omsorgsnämnden i januari 2006.

Inom pilotområdet, som omfattat cirka 270 särskilda boendeplatser med olika inriktning och cirka 550 personal från olika yrkeskategorier, har nya arbetsformer prövats, utvecklats och utvärderas. Det nya arbetssättet vid införande av rehabiliteringsnivåer ska skapa struktur och tydliggöra olika professioners ansvar för planering, genomförande och uppföljning av rehabiliteringsinsatser.

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47